DSC_0138.jpg
TPM_5007.jpg
TPM_4981.jpg
TPM_5000[2].jpg
TPM_5005[2].jpg
DSC_0157.jpg
GX3P1927.jpg
GX3P1939.jpg
IMG_7105.JPG
IMG_7153.JPG
Living Rm Fireplace.jpg
GX3T4222.jpg
GX3T4226.jpg
GX3T4230.jpg
GX3T4259.jpg
GX3T4270.jpg
GX3T4283.jpg
72_StGerm_famRm01sm_1.jpg
IMG_7290.JPG
72_StGerm_famRm03Vsm_1.jpg
Germ_main3c_0905.jpg
ANNA_Dumbarton - 12785.jpg
ANNA_Dumbarton - 12800 LR.jpg
TPM_0551.jpg
TPM_0557.jpg
TPM_0566.jpg
TPM_0564.jpg
TPM_0587.jpg
TPM_0580.jpg
TPM_0578.jpg
TPM_0582.jpg
TPM_0584.jpg
28 Ted Rogers Way - Suite 206-16.jpg
28 Ted Rogers Way - Suite 206-15.jpg
28 Ted Rogers Way - Suite 206-9.jpg
28 Ted Rogers Way - Suite 206-8.jpg
Screen Shot 2016-01-27 at 4.03.07 PM.png
Screen Shot 2016-01-27 at 4.03.14 PM.png
Screen Shot 2016-01-27 at 4.03.28 PM.png
Screen Shot 2016-01-27 at 4.03.46 PM.png
New Renovation/ Flip project

New Renovation/ Flip project

2.jpg
New Renovation / Flip property

New Renovation / Flip property

New Renovation / Flip property

New Renovation / Flip property

New Renovation/ Flip property

New Renovation/ Flip property

6443 King Road Nobleton Renovation project 2016

Den

Den

Screen Shot 2016-05-24 at 10.58.00 AM.png
Screen Shot 2016-05-24 at 10.58.24 AM.png
Screen Shot 2016-05-24 at 10.58.53 AM.png
Screen Shot 2016-05-24 at 10.59.13 AM.png
Screen Shot 2016-05-24 at 10.59.38 AM.png